top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassing

De rechtsverhouding tussen de partijen wordt geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen.

Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen.

In geval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum €25,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege een intrest op het factuurbedrag verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum.

De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 3: Prijzen - Offertes - Folders

Prijsoffertes en folders worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen geval bindend voor JK-solutions.

BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant.

Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.

De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.

In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse, installatie van programma's, kopiëren van gegevens vanaf andere computers, opleiding in gebruik van de aangekochte hard- en software e.d.

De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet site e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en verbinden JK-solutions niet.

Artikel 4: Levering

Voor elke bestelling op het Belgische grondgebied wordt een transport kost aangerekend van €25.00, tenzij anders en schriftelijk door de partijen overeengekomen. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper.

De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als uiterlijke termijnen. Zij worden door JK-solutions in de mate van het mogelijk zoveel mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van de koop, een korting of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

De klant zal JK-solutions waarschuwen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat JK-solutions hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

 

Artikel 5: Producten

Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur vallen.

Omruil is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend.

De eigenschappen van de geleverde producten komen steeds minimum overeen met de gegevens welke beschreven zijn in de verkoopsovereenkomst(en).

Indien de koper bepaalde extra functies of een ander bepaald merk wenst, maak dit dan kenbaar op het ogenblik van de opmaak van de verkoopsvoorwaarden.

JK-solutions zal in de mate van het mogelijkheden proberen aan de wens van de klant te voldoen. JK-solutions is in geen enkel geval verplicht om in te gaan op de vraag van de klant indien deze van oordeel is niet te kunnen voldoen aan de wens.

Installatie van hard- en software, zo als genoteerd op de verkoopsovereenkomst, is opgenomen in de overeengekomen prijs.

JK-solutions zal niet ingaan op de vraag van de klant om niet meegeleverde software te installeren.

Er wordt verondersteld dat de klant op de hoogte is dat bepaalde hard- of software al dan niet bruikbaar is op het door hem gekozen computersysteem.

De klant verbindt er zich toe om inlichtingen te vragen indien u twijfelt over bepaalde aan te kopen hard- en software op het moment van het vastleggen van de verkoopsovereenkomst. Na het vastleggen van de verkoopsovereenkomst kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Artikel 6: Bestellingen

Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopsovereenkomst. Zonder deze verkoopsovereenkomst is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk.

Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal JK-solutions de klant daarvan op de hoogte brengen.

Wanneer de bestelde goederen binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klant op de hoogte gebracht werd, niet is afgehaald zal verondersteld worden dat de klant de verkoopsovereenkomst wenst te verbreken. JK-solutions behoud zich het recht voor de goederen te verkopen.

Verkoopsovereenkomsten lager dan €25.00 (incl. BTW) worden €10.00 (incl. BTW) per overeenkomst administratiekosten aangerekend.

Artikel 7: Garantie

JK-solutions verbindt er zich toe steeds de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur te hanteren, tenzij anders vermeld.

Bepaalde fabrikanten of importeur hanteren de ‘on site' waarborg, in dit geval dient de klant zelf contact op te nemen met de fabrikant of importeur.

Goederen met een aankoopprijs lager dan 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 7 dagen na aankoop.

De garantie is meestal van de "carry-in" type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij JK-solutions.

Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en JK-solutions zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie.

Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is niet een reden tot verlenging van de garantieperiode.

Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen van JK-solutions voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen of het gehele systeem.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, CD's, diskettes, kabels, e.d.). Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan JK-solutions.

De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik.

Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde componenten, verkeerde montage, e.d.) vallen steeds buiten garantie.

Gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen, zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.

Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van een nader onderzoek betreffende de oorzaak van het eventuele defect.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:

  • Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.

  • Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.

  • Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.

  • Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik (vb. gebruik van pijltoetsen als "joystick")

  • Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)

  • Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.

  • Schade veroorzaakt door virusinfectie.

  • Apparatuur waarvan het waarborgzegel werd verbroken, het serienummer of een geldigheidsdatum onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.

 

Artikel 8: Technische dienst

De klant kan altijd een beroep doen op onze technische dienst ter ondersteuning, hier geldt dat: JK-solutions verricht herstellingen of uitbreidingen aan computers en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht.

Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag JK-solutions inlichtingen over de geldende tarieven.

Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een herstelbewijs. Zonder dit bewijs is geen afhaling mogelijk.

JK-solutions is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij/na ontvangst.

Goederen die 3 maanden na de datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van JK-solutions beschouwd en afgevoerd.

In geen geval kan JK-solutions verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden.

Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en niet bindend voor JK-solutions.

Niet te voorziene oorzaken, zoals niet tijdig beschik- of verkrijgbaar zijn van te vervangen onderdelen, kunnen voor vertragingen zorgen.

Om wettelijke redenen kan enkel JK-solutions software installeren indien de originele licentie binnengebracht wordt.

Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden bestekkosten aangerekend volgens ‘duur' en de opmaak ervan.

Voor materiaal van een merk buiten ons gamma kan het gebeuren dat wij geen wisselstukken kunnen leveren.

Nieuwe onderdelen, door klant gemonteerd, welke niet correct zouden werken, kunnen door onze technische dienst nagezien worden. Blijken deze niet defect, worden montage- of bestekkosten in rekening van klant gebracht.

JK-solutions is geenszins verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie), hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven in hun totaliteit eigendom van JK-solutions tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten. De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling.

De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de JK-solutions geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 10: Klachten - Aansprakelijkheid

Onmiddellijke na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten die over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Daarna kan JK-solutions niet meer in gebreke worden gesteld.

Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis van JK-solutions worden gebracht.

Klachten geven de koper geenszins het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover JK-solutions op te schorten.

Artikel 11: Toepasselijke recht

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verbandhoudende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald.

Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworden worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt.

Payment Methods
Contact
bottom of page